• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz z korzystania przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail iod@uksw.edu.pl; nr tel. 22/5619034
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j. z pozn.zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz aktów prawa wewnętrznego UKSW , min. Regulaminu Studiów UKSW, do których należą w szczególności: rekrutacja: na studia, do szkół doktorskich, na studia podyplomowe; realizacja procesu kształcenia; dokumentacja przebiegu studiów; wsparcie socjalne; uczestnictwo w organizacjach studenckich, realizacja programu wymiany studenckiej, prowadzenie własnego monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz cele archiwizacyjne i statystyczne, wynikające z przepisów księgowych, podatkowych i o rachunkowości.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) – RODO, art. 6 ust. 1:
  • lit. c) - jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • lit. b – jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest student/doktorant/słuchacz studiów podyplomowych;
  • lit. e) – jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w celach: informacyjnym związanym z prowadzoną działalnością naukową, w tym organizowanych konkursach i konferencjach; zapewnieniu dostępu do dedykowanej infrastruktury informatycznej i poczty elektronicznej; zapewnieniu ochrony osób i mienia wraz z zastosowaniem monitoringu wizyjnego;
  • lit. a) – na podstawie wyrażonej zgody przez osobę której dane dotyczą, gdy przetwarzanie danych nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
 • W przypadku danych szczególnie chronionych podstawę przetwarzania danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a).
 • Podanie danych do przetwarzania, do których zobowiązują Pani/Pana przepisy prawa lub, gdy są to dane konieczne do zawarcia umowy są obligatoryjne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów do których są zbierane. Podanie przez Panią /Pana innych swoich danych w korespondencji z Uczelnią jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych i może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją procesu kształcenia są przetwarzane przez okres trwania tego procesu, a następnie zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres 50 lat. Inne dane są przetwarzane zgodnie z Instrukcja Kancelaryjną UKSW, a także przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553) oraz okresami wskazanymi w przepisach księgowych, podatkowych i o rachunkowości.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uczelniom partnerskim, których siedziba znajduje się poza EOG, w celu realizacji toku studiów w ramach programów wymiany studenckiej.
 • W przypadku, gdy ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).Pani/Pan może złożyć wniosek dotyczący:
  1. Sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  2. usunięcia danych (zgodnie z art. 17RODO) zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych.