OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'przyjmuję do wiadomości i akceptuję' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'nie przyjmuję do wiadomości i nie akceptuję' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji tj. przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji .
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie danych określonych w §4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań wynikających z art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przyjmuję do wiadomości, że UKSW nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata na studia.