Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;

   Jednostką organizacyjną Administratora, o kompetencji do rozpatrywania wniosków w sprawie udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji jest Biuro Rekrutacji UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 005, email: rekrutacja@uksw.edu.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia Pani / Pana na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej UKSW;

  4. Wymóg udostępnienia Pani/Pana danych osobowych Administratorowi wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla celów postępowania w sprawie przyjęcia na studia ) w związku z przepisem art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

  5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej UKSW będą mieć wyłącznie pracownicy na podstawie upoważnienia Administratora w zakresie adekwatnym do celu przetwarzania;

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem następujących zasad:

  1. w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan przyjęta/-y na studia, przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. w terminie przeprowadzenia rekrutacji na studia w UKSW, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji,

  2. w przypadku przyjęcia na studia zbiorcze listy rekrutacyjne będą przechowywane przez Administratora w Archiwum UKSW dla celów statystycznych przez okres 50 lat;

  3. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;

   Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO

   Z uwagi na to, że podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani / Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, w trybie rejestracji w IRK będzie nieuwzględnienie Pani / Pana w procesie rekrutacji na studia.

   • Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania od Administratora o informacji, o których mowa w art. 15 RODO oraz do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

   • Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej

   • Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

 3. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się na studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ponoszę pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym IRK.