Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Teologiczny

Coaching i mediacje społeczne (specjalność) - magisterskie jednolite, stacjonarne (rejestracja dodatkowa)

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-10 12:00:00 do 2020-10-05 23:59:59

Limit miejsc

12

Język wykładowy

polski

Opis

a) Wiedza

Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu mediacji oraz coachingu, a także teologii moralnej, dogmatycznej oraz biblistyki.

b) Umiejętności

Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • Indywidulanej pracy z rodziną (interwencja kryzysowa w rodzinie);
 • Prowadzenia mediacji w miejscach pracy;
 • Prowadzenia mediacji rodzinnych;
 • Prowadzenia sesji coachingowych indywidulanych i grupowych;
 • Wypracowania ścieżki własnego rozwoju poprzez kształtowanie postawy (wgląd w siebie, zarządzanie emocjami, tworzenie partnerskich relacji, działania etyczne).

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu specjalności coaching i mediacje społeczne absolwent posiada kompetencje społeczne w wymiarach:

 • poradnictwa (mediacje rodzinne, wspieranie rozwoju osobistego, rodzinnego, a także grup zawodowych);
 • prawa (przygotowanie pism urzędowych i sądowych w zakresie obowiązków asystenta rodzinnego);
 • zarządzania rozwojem osobistym i grupowym (poprzez coaching);
 • działań non profit (praca z osobami potrzebującymi pomocy)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu
język polski - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p1 = 0,15
p1 = 0,20
język obcy nowożytny - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p2 = 0,08
p2 = 0,10
rozmowa kwalifikacyjna p3 = 0,50
przedmiot do wyboru* podstawowy
albo rozszerzony
p4 = 0,15
p4 = 0,20

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Dla kierunku teologia zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 * W1 + p2 * W2 + p3 * W3 + p4 * W4

gdzie:

 • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
 • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
 • W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
 • W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
  • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
  • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
  • p3 – przelicznik dla
...
(liczba słów w pełnym opisie: 214)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy

...
(liczba słów w pełnym opisie: 362)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 509)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 509)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

...
(liczba słów w pełnym opisie: 396)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI

KONKURSÓW: „Myśli Jana Pawła II”, „Księga nad Księgami- recytujemy Biblię”- trzech laureatów, „Epoka Prymasa Tysiąclecia” - trzech laureatów; konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”; „Hieronymus – olimpiada biblijna” – trzech laureatów;

OLIMPIAD: chemicznej, historycznej, literatury i jęz. polskiego, geograficznej i nautologicznej, jęz. niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łacińskiego, fizycznej, matematycznej, teologii katolickiej, misyjnej olimpiady znajomości Afryki, wiedzy o rodzinie, ogólnopolskiej franciszkańskiej olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie.

Dodatkowe informacje

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia:

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • opinię od proboszcza lub duszpasterza
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych)