Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa - magisterskie jednolite, niestacjonarne

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-06-08 12:00:00 do 2021-09-23 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem stopnia magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością administracyjno-sądową. Absolwent niestacjonarnych studiów prawa kanonicznego  ze specjalnością administracyjno-sądową może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej. Osoby, które odbyły wcześniej studia teologiczne, mogą – po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 2 września 2002 roku – ukończyć niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat. Osoby, które odbyły wcześniej studia z prawa, mogą – po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i ukończyć niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat. Taki tryb ukończenia studiów, jest uwarunkowany uczestnictwem w podwojonej ilości zajęć oraz uiszczeniem podwójnej wysokości czesnego. Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.  

Wiedza

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada: wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła; pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego i z wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących ustawodawstwa kościelnego; poszerzoną wiedzę o wybranych instytucjach prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawno-kanonicznych i rozszerzoną umiejętność właściwego posługiwania się przepisami dotyczącymi wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu ustawodawstwa kościelnego; prawidłowej interpretacji procesów prawno-kanonicznych; przygotowywania prac dotyczących problematyki prawa kanonicznego.

Kompetencje

Po ukończeniu studiów Absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem  i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawno-kanonicznych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązywania; przekonaniem o potrzebie ustawicznego kształcenia się.

Zasady kwalifikacji

Dokumentem wymaganym na studia I stopnia i jednolite magisterskie jest świadectwo dojrzałości (matura). Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom (licencjata / inżyniera / magistra).

Wysokość czesnego

3000 PLN

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia na Wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia: 1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata; 2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego); 3) w przypadku uprzednio ukończonych studiów - dyplom ich ukończenie wraz z kopią suplementu lub wykazem ocen; 4) oryginał dokumentu tożsamości do okazania w trakcie składania dokumentów; 5) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS); 6) Osoby świeckie: opinia proboszcza lub katechety; Osoby duchowne: pozwolenie biskupa diecezjalnego lub przełożonego wyższego.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Wydziału Prawa Kanonicznego www.wpk.uksw.edu.pl