Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna - magisterskie jednolite, stacjonarne

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-06-08 12:00:00 do 2021-07-09 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa Kanonicznego kończą się uzyskaniem stopnia magistra w zakresie prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa kanonicznego ze specjalnością kanoniczno-cywilną może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej, a także w niektórych gałęziach administracji państwowej i samorządowej oraz na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego. Posiada również znaczące przygotowanie do kontynuowania studiów na kierunkach prawo i administracja.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością kanoniczno-cywilną serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów.

Wiedza

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada wiedzę w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła; posiada także pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego; posiada również pogłębioną wiedzę z wybranych gałęzi prawa obowiązującego w Polsce.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada umiejętności: sprawnego posługiwania się przepisami prawa kanonicznego i z wybranych gałęzi obowiązującego prawa w Polsce w celu rozwiązywania konkretnych problemów prawno-kanonicznych, prawnych lub mieszanych; prawidłowej interpretacji procesów prawno-kanonicznych i prawnych; przygotowywania prac dotyczących problematyki prawa kanonicznego i prawa (z wybranych gałęzi) oraz obu porządków prawnych.

Kompetencje

Po ukończeniu studiów Absolwent wykazuje się kreatywnym współdziałaniem i pracą w grupie; świadomością roli etyki zawodowej w działaniach prawnika; dostrzeganiem i formułowaniem nowych problemów prawno-kanonicznych, prawnych i mieszanych oraz zdolnością przedstawiania propozycji ich rozwiązywania; przekonaniem o potrzebie ustawicznego kształcenia się.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p1 = 0,20
p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy
albo rozszerzony

p2 = 0,15
p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy
albo rozszerzony

p3 = 0,30
p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia, matematyka.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 W1 + p2 W2 + p3 W3

gdzie:

  • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
  • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
  • W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
    • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
    • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
    • p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli

...
(liczba słów w pełnym opisie: 215)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100
ocena 5 = 90
ocena 4 = 70
ocena 3 = 50
ocena 2 = 30

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100
ocena 4 = 70
ocena 3 = 40

 

 

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

cześć pisemna

p1 = 0,20

cześć ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

cześć ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

cześć pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest

...
(liczba słów w pełnym opisie: 365)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Szczegóły patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/57

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Szczegóły patrz na stronie: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/57

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Szczegóły patrz na stronie: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/35

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: LAUREACI I FINALIŚCI 1. I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym; 2. I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej; 3. II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. 4. Konkursu Prawa Kanonicznego

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia na Wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia: 1) Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata; 2) Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego); 3) Oryginał dokumentu tożsamości do okazania w trakcie składania dokumentów; 4) Dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS); 5) Osoby świeckie: opinia proboszcza lub katechety; Osoby duchowne: pozwolenie biskupa diecezjalnego lub przełożonego wyższego. 6) Dokument potwierdzający status finalisty lub laureata olimpiady lub konkursu wymienionych w zasadach rekrutacji

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Wydziału Prawa Kanonicznego: www.wpk.uksw.edu.pl