Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie, niestacjonarne - rejestracja dodatkowa

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 6 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-09-15 15:00:00 do 2021-09-20 23:59:59

Limit miejsc

48

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest wyposażenie studentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać absolwent kierunku lekarskiego dotyczą:
- sztuki przeprowadzania wywiadu,
- sztuki badania chorego oraz doboru odpowiednich badań dodatkowych,
- sztuki stawiania poprawnej diagnozy oraz zaplanowania skutecznego leczenia,
- sztuki udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.

Zakres zakładanych celów oraz efektów kształcenia dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, określony został w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ze zm. (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1573).

Profil absolwenta kierunku lekarskiego w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kształtuje się zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ze zm. (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1573).

W Rozporządzeniu określono ogólne efekty kształcenia, których realizacja jest niezbędna do uzyskania dyplomu lekarza.

W zakresie wiedzy efekty te dotyczą:
a) znajomości rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
b) znajomości objawów i przebiegu chorób,
c) znajomości sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych,
d) znajomości etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia i opierania swojej wiedzy na dowodach naukowych i przyjętych normach.

W zakresie umiejętności od absolwenta studiów na kierunku lekarskim wymagane są:
a) zdolność do rozpoznawania problemów medycznych oraz określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
b) zdolność rozpoznawania stanów zagrażających życiu i wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej,
c) umiejętność zaplanowania postępowania diagnostycznego i interpretacji jego wyników,
d) umiejętność wdrażania właściwego i bezpiecznego postępowania terapeutycznego oraz przewidywania jego skutków.

Aby uzyskać dyplom lekarza absolwent studiów na kierunku lekarskim musi także wykazać się osiągnięciem określonych kompetencji społecznych, do których należą:
a) umiejętność nawiązania i utrzymania głębokiego i pełnego szacunku kontaktu z chorym,
b) kierowanie się dobrem chorego i stawianie tego dobra na pierwszym miejscu,
c) przestrzeganie tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
d) posiadanie świadomości własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

Ukończenie studiów na kierunku lekarskim umożliwia specjalizowanie się w różnych dziedzinach medycznych, czy kontynuację nauki na studia trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w klinikach wyższych uczelni medycznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach prowadzących działalność badawczą lub badawczo-rozwojową, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz firmach, prowadzących działalność w zakresie rejestracji produktów leczniczych, prowadzenia badań klinicznych, monitorowania działań niepożądanych leków.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej

matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”)

oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z trzech

przedmiotów wymaganych (tj. biologii, chemii, matematyki):

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

biologia - część pisemna 

podstawowy             p= 0,2    
albo rozszerzony      p= 0,4

chemia -  część pisemna

podstawowy             p= 0,2    
albo rozszerzony      p= 0,4

matematyka - część pisemna

podstawowy             p= 0,1    
albo rozszerzony      p= 0,2

...
(liczba słów w pełnym opisie: 334)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”)

oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z jednego

lub dwóch przedmiotów wymaganych:

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla „starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule nowej matury na poziomie rozszerzonym***

biologia

część pisemna

albo część ustna*

P1 = 0,30

P1 = 0,25

P1 = 0,40

 

chemia

część pisemna

albo część ustna

albo ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

P2 = 0,25

P2 = 0,15

P2 = 0,40

 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 579)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB oraz kandydatów z dyplomem EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL,
  • przedmiotuzdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu
  • przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej„HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin
...
(liczba słów w pełnym opisie: 422)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB oraz kandydatów z dyplomem EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL,
  • przedmiotuzdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu
  • przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej„HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin
...
(liczba słów w pełnym opisie: 422)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą

– zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad

obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym

pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw

przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się

o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów

zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

 

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

...
(liczba słów w pełnym opisie: 527)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

- biologiczna – laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,
- biologiczna – finalista – maksymalne wyniki z danego przedmiotu wymaganego (na poziomie rozszerzonym),
- chemiczna - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,
- chemiczna – finalista – maksymalne wyniki z danego przedmiotu wymaganego (na poziomie rozszerzonym),
- matematyczna - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,
- matematyczna – finalista – maksymalne wyniki z danego przedmiotu wymaganego (na poziomie rozszerzonym),
- wiedzy o żywieniu i żywności - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,
- wiedzy o żywieniu i żywności – finalista – maksymalne wyniki z biologii (na poziomie rozszerzonym),
- Innowacji Technicznych i Wynalazczości - laureat – maksymalny wynik kwalifikacji,

...
(liczba słów w pełnym opisie: 358)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

Wysokość czesnego za rok akademicki 48 000 zł.