Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika - I stopnia, stacjonarne

Poziom kształcenia: I stopień Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 12:00:00 do 2017-07-12 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie trzech specjalności. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

- Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

 Do uruchomienia danej specjalności konieczna jest liczba min. 25 kandydatów.

W przypadku mniejszej liczby kandydatów specjalność nie będzie uruchomiona.

Założeniem podstawowym studiów i powyższych specjalności jest w pierwszym rzędzie pomoc Studentom w ukształtowaniu w nich samych postaw otwartości i szacunku wobec drugiej osoby i samego siebie, wychodzących z założeń humanizmu, personalizmu osadzonych w chrześcijaństwie. Drugim założeniem studiów jest pomoc w zdobyciu konkretnych kwalifikacji zawodowych, by dostrzegając osobę i jej potrzeby, móc kompetentnie towarzyszyć jej w jej integralnym rozwoju.

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia w szkołach każdego szczebla jako szkolny doradca zawodowy, w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach pośrednictwa pracy, akademickich biurach karier, gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach informacji,  działach personalnych przedsiębiorstw i zakładów pracy, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej.

Absolwent specjalności przygotowany jest także do pracy z osobami dorosłymi
w instytucjach edukacji ustawicznej, szkolnej i pozaszkolnej, głównie w zakresie organizowania pracy kulturalno-oświatowej z osobami dorosłymi, w placówkach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, w ośrodkach animacji społeczno-kulturalnej, domach, ośrodkach i centrach kultury, ośrodkach amatorskiego ruchu artystycznego, ośrodkach wypoczynku, mediach lokalnych i krajowych (prasa, radio, telewizja, portale internetowe), agencjach dokumentacji życia społecznego i kulturalnego, ośrodkach dla uchodźców, w klubach seniora, domach pobytu dziennego i całodobowego dla osób starszych.  

 

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  z edukacją włączającą posiada przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III), przedszkolach integracyjnych, szkołach integracyjnych (oddziały zerowe i klasy I-III).

Absolwent posiada również kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych lub placówkach z oddziałami integracyjnymi, jak również do pracy w charakterze pedagoga wspomagającego   lub specjalisty-konsultanta w szkołach i przedszkolach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej. Ukończenie studiów pozwala również na prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych.

Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawnia również absolwenta  do prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej dziecku  z niepełnosprawnością i jego rodzinie (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej), jak również do zajmowania stanowiska pedagoga - doradcy - konsultanta w instytucjach opieki i wychowania, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną posiada przygotowanie pedagogiczne. W toku kształcenia absolwent nabywa umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice szkolnej i terapii pedagogicznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków.

Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań. Posiada również umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi stymulować rozwój wychowanków poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych. Studia ukierunkowane są na nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych we współtworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły a także szeroko pojętych programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Przygotują do prowadzeniu diagnozy i terapii trudności uczniów, niepowodzeń szkolnych, koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Absolwent uzyskuje także kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej - jest przygotowany do realizacji zadań z zakresu terapii pedagogicznej i wspomagającej, zna i potrafi realizować założenia profilaktyczne, diagnostyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Możliwość zatrudnienia - Absolwenci kierunku Pedagogika, specjalność pedagog szkolny z terapią pedagogiczną mogą być zatrudniani jako: pedagodzy szkolni w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, wychowawcy w innych placówkach opiekuńczo -wychowawczych

 


KONTAKT

 

DOJAZD

AKADEMIKI, STYPENDIA

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

 

*************

"nasze klimaty"

*************

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca

...
(liczba słów w pełnym opisie: 267)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 +

...
(liczba słów w pełnym opisie: 364)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

...
(liczba słów w pełnym opisie: 259)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

...
(liczba słów w pełnym opisie: 259)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

...
(liczba słów w pełnym opisie: 159)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują Laureaci i Finaliści następujących Olimpiad:

I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP

Laureaci Olimpiady Filozoficznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady Historycznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego

Laureaci Olimpiady - Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

Laureaci Olimpiady z Teologii Katolickiej

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Finalisci i Laureaci Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Finaliści i Laureaci Olimpiady o Prawach Człowieka

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w przypadku zakwalifikowania Kandydata na studia - zgodnie z harmonogramem:

- kwestionariusz wydrukowany z Internetowej Rejestracji Kandydatów
- świadectwo maturalne
- kserokopia świadectwa maturalnego
- dowód osobisty do wglądu
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta