Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Philosophy And Culture Of East-Central Europe

Poziom kształcenia: II stopień Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-01 12:00:00 do 2020-10-05 23:59:59

Limit miejsc

10

Język wykładowy

angielski

Opis

What is “Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought”? One of Master’s degree programs in philosophy offered at the Institute of Philosophy, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) – addressed to all graduate students interested in getting to know the philosophical-cultural legacy of Central and Eastern Europe. The studies provide an opportunity to be - come familiar with the experience and thought of the people of this region as well as to gain knowledge, skills and compe - tencies related thematically to the philosophy and culture of Central and Eastern Europe. The program leads to a master’s degree in philosophy. All the lectures and classes are conducted in English.

Zasady kwalifikacji

We address this program to foreign students from all over the world (and also from Poland) who want to pursue their Master’s degree in our country, become familiar with its history and culture, make new friends, and embark on an interesting existential and intellectual adventure.

Wymagane dokumenty

dla kandydatów z Polski: Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia na Wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia: 1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata; 2) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego; kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię; 3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię; UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią; 4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu); - oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów; 5) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Dodatkowe informacje

Required documents. The list of documents to be submitted to the Department (Faculty) to qualify for the study: 1) printed application for admission, filled by completing the form available on personal account recruitment in IRK (Internet Registration of Candidates) system, signed by the candidate; 2) the original or a certified copy of a diploma proving obtained bachelor's, master's, engineer’s degree or equivalent; the candidate should bring also one extra photocopy of the original.