Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Filozofia - II stopnia, stacjonarne (rejestracja dodatkowa)

Poziom kształcenia: II stopień Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-17 16:00:00 do 2020-10-05 23:59:59

Limit miejsc

14

Język wykładowy

polski

Opis

W Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prowadzone są stacjonarne studia II stopnia (magisterskie - dwuletnie) na kierunku: Filozofia.

Studia II stopnia dają możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu filozofii, w ramach realizacji jednego z czterech profili: 1) „Filozofia kultury, religii i polityki”; 2) „Etyka więzi międzyludzkich”; 3) „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” (profil w j. angielskim); 4) Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki wyborowi jednego z profili, w skład których wchodzą zajęcia obowiązkowe dostosowane do nich tematycznie (wykład wiodący z ćwiczeniami, wykład pomocniczy i seminarium tematyczne) oraz seminaria dyplomowe (magisterskie) i wykłady monograficzne. Oprócz tego wszyscy studenci realizują translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego i przedmioty ogólnouczelniane. Elementem programu studiów są także nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mogą także odbyć przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do nauki etyki i filozofii w szkole podstawowej i/lub ponadpodstawowej. Dla studentów, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową opracowana została Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Celem jej jest wprowadzanie studentów w arkana pracy naukowej, realizacja wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych. Program AŚSF na II stopniu studiów zawiera dodatkowe elementy, takie jak: przedmioty uzgodnione z opiekunem naukowym, udział w konferencji naukowej z referatem, przygotowanie i złożenie aplikacji o uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu badawczego oraz przygotowanie pod opieką wybranego pracownika IF tekstu naukowego do publikacji. Zasady kwalifikacji na AŚSF określają tryb przyjęcia studentów na II stopniu studiów oraz weryfikacji i rozliczenia dodatkowych wymagań.

WIEDZA Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego (historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania, filozofii nauki oraz etyki). Stosownie do wybranej specjalności ma możliwość poznania konkretnych tradycji, koncepcji i szczegółowych zagadnień filozoficznych.

UMIEJĘTNOŚCI Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia. Ma możliwość nabycia umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania i analizowania problemów i wyzwań współczesności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodach, które wymagają kreatywnego myślenia oraz do prowadzenia zajęć z etyki i edukacji filozoficznej w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i podjęcia pracy badawczej w zakresie filozofii. Instytut Filozofii w pełni wdrożył Europejski System Transferu Punktów (ECTS), a także podjął współpracę międzyuczelnianą w zakresie programów MOST i SOCRATES/ERASMUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: www.wfch.uksw.edu.pl

Zasady kwalifikacji

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,
magistra, inyniera lub równorzedny.

Studia stacjonarne drugiego stopnia sa przeznaczone dla osób posiadajacych dyplom licencjata,magistra, inyniera lub równorzedny.


Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:


W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.
Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym

...
(liczba słów w pełnym opisie: 185)

+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

UWAGA: Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów [dawniej: studia równoległe] i z przeniesienia [z innej uczelni, innego kierunku lub studiów niestacjonarnych], którzy chcą podjąć studia od I rokurejestrują się w systemie IRK> i przechodzą pełną procedurę rekrutacyjną zgodnie z harmonogramem rekrutacji!

Miejsce ogłoszenia wyników

Na koncie w IRK i na stronie WFCH

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia na Wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia:
1) ankieta - czyli wydrukowane podanie z systemu IRK o przyjęcie na studia. Ankietę można wydrukować po uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych informacji. Ankieta musi być podpisana przez kandydata;
2) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego; kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię;
3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię; UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią;
4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)