Cardinal Wyszyński University in Warsaw / Wydział Teologiczny

Specialized Theological Studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-07-13 12:00:00 to 2020-08-17 23:59:59

Limit of students

30

Language

polish

Description

Specjalistyczne Studia Teologiczne, realizowane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zapewniają zdobycie odpowiednio szerokiej wiedzy z zakresu teologii, przy jednoczesnym wyspecjalizowaniu się w jednej z partykularnych dziedzin teologii.

 

Oferujemy specjalistyczne odrębne ścieżki kształcenia realizowane w następujących specjalnościach:

 • teologia biblijna
 • teologia dogmatyczna
 • teologia fundamentalna
 • teologia moralna
 • teologia duchowości
 • patrologia
 • teologia pastoralna
 • katechetyka
 • liturgika
 • misjologia
 • teologia religii
 • teologia ekumeniczna
 • teologia środków społecznego przekazu
 • teologia kultury

Specjalistyczne Studia Teologiczne kończą się uzyskaniem dyplomu studiów II stopnia z teologii oraz dyplomu licencjata kanonicznego z zakresu wybranej specjalności.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na studiach podyplomowych predoktoranckich (Ad Lauream).

Aby zostać przyjętym na Specjalistyczne Studia Teologiczne należy zarejestrować się w systemie IRK oraz złożyć w dziekanacie (p.48) n/w dokumenty: ankieta rekrutacyjna z systemu IRK (podpisana), dowód osobisty lub dokument równoważny do wglądu, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku teologia (uznanie równoważnych efektów kształcenia) w jednostkach uznanych przez Stolice Apostolską (do wglądu) oraz jego kserokopia, jedna aktualna fotografia, opłatę za legitymację elektroniczną. Kandydaci składają opinię od proboszcza lub duszpasterza, a w przypadku osób duchownych i zakonnych pozwolenie ordynariusza lub przełożonego wyższego.

W dnu 19 sierpnia 2020 r. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej podczas której krótko: przedstawiana jest motywacja podjęcia studiów na określonej specjalności teologicznej, przedstawiany jest dorobek wpisujący się w wybraną specjalność oraz znana mu literatura z wybranej przez siebie specjalności teologicznej.

Ogłoszenie wyników rejestracji - 24 sierpnia, przyjmowanie dokumentów odbędzie się w dniu 25,26,27 sierpnia.