REKRUTACJA na rok akademicki 2019/20
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)

7 czerwca rozpoczęła się rejestracja na studia.

Na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich (wszystkie kierunki), a także studiach niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna) rejestracja potrwa do 14 lipca (do końca dnia).

Na studiach II stopnia stacjonarnych
(wszystkie kierunki) oraz studiach II stopnia niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika) rejestracja potrwa do 14 lipca (do końca dnia).

Na studiach niestacjonarnych (z wyłączeniem kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych) obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> szczegóły). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.

Studia w języku angielskim (Studies in English)

Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach, opłacie rekrutacyjnej
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Informacje dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne:

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne:


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia).
-> strony internetowe wydziałów
-> system do rekrutacji na studia podyplomowe
-> system do rekrutacji na studia doktoranckie
-> Dział Kształcenia