REKRUTACJA na rok akademicki 2018/19
na studia wyższe (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie)


Trwa rejestracja na kierunek pielęgniarstwo (studia w języku polskim oraz jęz. angielskim) -> szczegółowe informacje

STUDIES IN ENGLISH


Zapraszamy do zapoznania się z:
-> ofertą rekrutacyjną (lista kierunków studiów wraz z zasadami rekrutacji)
-> szczegółowym harmonogramem rekrutacji
-> informacją o rejestracji w IRK, terminach i opłatach
-> informacją o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

-> katalog kierunków studiów w IRK (aktualnie trwające rejestracje)


Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł za pierwszy zapis (kierunek), za każdy kolejny - 60zł.

Przypominamy, że instytucją wydającą świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" jest właściwa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) -> szczegółowa informacja


Na studiach niestacjonarnych* obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> szczegółowa informacja). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji na danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.

* nie dotyczy kierunków: pedagogika oraz pedagogika specjalna (studia niestacjonarne I stopnia), gdzie rekrutacja odbywa się na zasadach analogicznych do zasad rekrutacji na studia stacjonarne.


Serwis informacyjny dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie i podyplomowe odbywa się w innych systemach (rekrutację na studia doktoranckie i podyplomowe przeprowadzają wydziały, a koordynuje Dział Kształcenia).
-> strony internetowe wydziałów
-> system do rekrutacji na studia podyplomowe
-> system do rekrutacji na studia doktoranckie
-> Dział Kształcenia